En tydlig aktör

Allt fler förmedlare vittnade om en vardag där deras marknadsföring, redovisning & rapportering tog mer och mer tid i anspråk. Tid från det man tyckte var roligt.

Tid från er

Och det ville vi göra någonting åt.

~

Fördelade på mer än 60 orter, är idag ca 300 rådgivare inom försäkring och placering medlemmar i Tydliga. För att beviljas medlemskap, ska rådgivaren ha bred kompetens och stor expertis inom området. De ska dessutom omfattas av ett tillstånd hos Finansinspektionen, ha licens från InsureSec och medlemskap i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM). Detta innebär löpande utbildningar, regelbunden revision och årliga kunskapsprov

Från november 2019 kan förmedlarbolag släppa det egna bolagets varumärke och ta steget fullt ut in i vår organisation. Flera av våra rådgivare erbjuder även investeringsrådgivning via det värdepappersbolag de är anknutna till.

Vi är bolaget där rådgivarna skall få ägna sig åt det dem tycker allra mest om- tid med kund.

Tid med er

Oavsett om ni träffar rådgivaren Kalle i norr eller Stina i söder så får ni:

  • Ett uppdragsavtal som förtydligar våra åtaganden och den ersättningsmodell vi kommit överens om
  • Upphandlade lösningar till ett ofta lägre pris och bättre villkor
  • Rådgivning med era behov och önskemål i fokus
  • Bevakning och bekräftelse på löpande åtgärder
  • Regelbunden uppföljning och utvärdering

Allt dokumenteras, rapporteras och redovisas.

VI ÄR TYDLIGA & transparenta


Förmedlarbolag är försäkringsbolagens största distributionskanal. Inte deras fiende. Av dem kan vi således få såväl verktyg, utbildning som ersättning.

Oavsett ersättningsmodell, framgår den i det uppdragsavtal ni skrivit med Tydliga Partners. Under våra uppföljningar är även detta avtal något vi utvärderar löpande tillsammans med er. Ersättningen vi erhåller i förhållande till tiden vi lägger skall alltid vara rimlig och granskas, precis som allt annat vi gör.

Läs gärna mer om de lagar vår verksamhet står under och hur regelefterlevnad kontrolleras under avsnitt Tillstånd och tillsyn.

Provision

Om vi erhåller förmedlingsprovision, redovisas den i såväl dokumentation inför en affär som löpande via vårt internetkontor på er profil. Denna ersättning kan således betala de kostnader vi har för att kunna bistå er.

Arvode

Väljer ni istället ”arvode”, debiterar vi den part som äger lösningarna. Det kan vara en privatperson, ett företag eller en arbetsgivare.

Den verksamhet vi bedriver är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen. Detta följer bland annat av att vi är ett tillståndspliktigt bolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. I tillägg är vi även medlemmar i SFM och anslutna till InsureSec med årliga kunskapskontroller.

Kraven som ställs på oss försäkringsförmedlare ger dig som kund ett högt skydd när vi distribuerar försäkringar till dig. Du har även ett skydd genom den ansvarsförsäkring vi enligt lag är skyldiga att inneha. Mer om detta och lite till finns att läsa om i dokumentet Allmän information TP AB nedan.

  1. Allmän information TP AB
  2. Allmänna villkor liv TP
  3. Allmänna villkor sak TP
  4. Lag om försäkringsdistribution

Dataskyddsförordningen – GDPR – innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy och du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill använda dina rättigheter enligt lag.

Tydliga Partners integritetspolicy

Hållbarhet är inte bara en "viktig fråga". Det är en förutsättning för planeten och således människans överlevnad. Hittills har handlingar i linje med hållbarhet väldigt ofta varit frivilliga på eget initiativ, eller genom överenskommelser länder emellan såsom Parisavtalet. Successivt i takt med att gemene man förstår vikten av att stävja den pågående klimatkrisen, ersätts frivilliga handlingar med tvingande lagar. Detta gäller även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

När vi distribuerar försäkringar (kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar) till dig och ger dig råd om finansiella placeringar inom en försäkring kommer vi fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att de produkter du investerar i beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässiga eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker ska prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering i försäkrings- och finansbranschen blir våra möjligheter att integrera detta i vår försäkringsdistribution bättre, både vad gäller vårt urval av produkter och vår rådgivning till dig. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet och framöver kunna beakta såväl hållbarhetsrisker som negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i våra urvalsprocesser.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål gällande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan Bolaget inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att ärendet inkommit, kommer Bolaget meddela dig och förklara orsaken till detta. Samtidigt ges du även information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se.

Klagomålsansvarig
Tydliga AB
Klagomålsansvarig, Fredrik Nilsson
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna